Bezpieczeństwo Edukacja 

Szkolenia ABI – zdobądź uprawnienia

Administrator bezpieczeństwa informacji zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – zdolność do czynności prawnych i niekaralność

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. To dlatego wprowadzono instytucję ABI, którym może być tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto przyszły administrator musi wykazać, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy powołanie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu stosowania norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi także specjalną listę danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. Podczas szkolenia słuchacze poznają najważniejsze pojęcia, takie jak zbiór danych osobowych, administrator danych osobowych (ADO), procesor danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, a także dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz kursu otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane uprawnienia, jak również dostęp do skryptów szkoleniowych i wzorów dokumentacji.

Zobacz także: