Branża prawnicza Rachunkowość, finanse 

Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Głównie 8-10 lat temu, na mniejszą skalę również obecnie, wiele ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają pośrednicy finansowi (Open Finance), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych). Z uwagi na fakt, iż posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brakuje gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w znacznym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat nie jest symetryczny – znacznie większa ich część przekazana zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są w większości wypadków niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona jest tylko jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co 30 dni, 3 miesiące, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, iż w przypadku braku wpłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient otrzymuje nieznaczną część z funduszu, który do tej pory zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, tym samym niejednokrotnie właściciele polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.

Zobacz także: