Korzyści jakie niesie dekarbonizacja przemysłu?

Wraz z rozkwitem przemysłu nastąpił szybki wzrost popytu na energię konieczną do napędzania procesów produkcyjnych. Ogromne zużycie energii, jak również świadomość jej marnotrawienia na licznych etapach produkcyjnych powoduje, że przedsiębiorstwa wypatrują innowacyjnych rozwiązań, które zarówno obniżą koszty działalności, jak i przyczynią się do powstrzymania szkodliwego ich wpływu na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – ograniczenie użycia gazu i węgla

Działanie, które dąży do zwiększenia niezależności energetycznej firm produkcyjnych poprzez wprowadzanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze korzystanie z zasobów energetycznych, przede wszystkim poprzez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz redukcję użycia gazu i węgla, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego prądu i ciepła, lub trigeneracja, podczas której poza energią i ciepłem w trakcie jednego procesu technologicznego produkowany jest dodatkowo chłód.

W wielu dziedzinach przemysłu osiągalne jest także użycie ”energii odpadowej”, innymi słowy energii z odzysku. To energia, która jest generowana podczas procesów produkcyjnych i która zwykle bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezsensownie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a później powtórne jej użycie daje po jakimś czasie duże oszczędności, a także przyczynia się do zredukowania emisji dwutlenku węgla przez zakład produkcyjny.

Z jakiej przyczyny dekarbonizacja przemysłu jest ważna?

W czasach powszechnego zrozumienia szkodliwego wpływu działań ludzkości na otoczenie i wiedzy, że paliwa kopalne za kilkadziesiąt lat się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, gdyż jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Przekierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej i odnawialnej to jedyna droga do zagwarantowania zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Naturalnie, implementacja tego rodzaju procesów generuje spore koszty, jednak w efekcie profity jakie one zapewniają, w pełni je rekompensują. Oszczędności związane z obniżeniem wydatków ponoszonych na zakup energii już po paru latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę inwestycję. Z kolei zredukowanie śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego wpływu na środowisko to już wartość bezcenna dla każdego człowieka.

Nasza siedziba:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10