Rachunkowość, finanse 

Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych? Przeczytaj ten artykuł!

Chcesz skorzystać z generatora not księgowych 40 euro? Koniecznie odwiedź tę stronę.

Osoby prowadzące firmę na pewnym etapie swojej działalności zawsze mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 – bądź więcej – euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, notę księgową można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu opóźnienia w płatności, co więcej bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy budowanych nierzadko przez lata dobrych kontaktów biznesowych. Wszak przyczyną zwłoki we wniesienia należności może być jednorazowe niedopatrzenie bądź przejściowe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalne działanie. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W chwili, gdy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem ustawa mówi o nocie w euro. Informacja o tym znajduje się we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności w firmach, które posiada także innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Zobacz także: